Kodukant Tartumaa põhikiri

          

1. Üldsätted 

   1.1. Mittetulundusühing ametlik nimetus on Kodukant Tartumaa, edaspidi ühing.

   1.2. Ühingu ametliku nimetuse ingliskeelne vaste on Village Movement of Tartu County

   1.3. Ühing ühendab väikelinnade ja külade arengu eest seisvaid füüsilisis ja juriidilisi isikuid.

   1.4. Ühing tegutseb avalikes huvides ning on heategevuslik.

   1.5. Ühing on avatud uute liikmete vastuvõtuks ning liikmete nimekiri on avalik.

   1.6. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik ja tema asukoht on Eesti Vabariik Rahinge.

   1.7. Ühing juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest

          ja käesolevast põhikirjast.

   1.8. Ühing võib arendada majandustegevust mille kaudu saadav tulu kasutatakse ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

   1.9. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

   1.10. Ühing on asutatud määramata ajaks.

   1.11. Ühingul on oma sümboolika.

   1.12. Ühing on asutatud  12. juunil 1998. aastal.

 

2. Eesmärk

   2.1. Põhieesmärgiks on avalikes huvides heategevuslik tegutsemine maaelu arengu heaks lähtudes motost "Kogu Tartumaa peab elama".

   2.2. Tegevuse põhieesmärgist tulenevateks alaeesmärkideks on:

      2.2.1. eelnimetatud põhieesmärki taotlevate isikute ühendamine, kontaktide loomine ja omavahelise koostöö

                korraldamine kogemuste vahetamine ja huvikaitse teostamine;

      2.2.2. maaelu arengut puudutava teabe hankimine süstematiseerimine ja levitamine;

      2.2.3. pere-, naiste-, meeste- ja noorteliikumise toetamine ja tugevdamine;

      2.2.4. seltsielu edendamine;

      2.2.5. säästva arengu, tervishoiu, loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete ellurakendamisele kaasaaitamine ;

      2.2.6. ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse, kodu-uurimise toetamine;

      2.2.7. elukestva õppe teadvustamine enesetäiendamise võimaluste loomine ning uute teadmiste ja kogemuste toomine piirkonda;

      2.2.8. külaelu, rahvakultuuri ja traditsioonide edendamine.

   2.3. Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:

      2.3.1. esindab oma liikmeid;

      2.3.2. viib läbi külade arengut toetavaid projekte;

      2.3.3. teeb koostööd teiste sama eesmärgi nimel tegutsevate organisatsioonide ja ettevõtetega; sealhulgas külaliikumistega nii Eestis kui 

                välismaal;

      2.3.4 korraldab koolitus- ja nõustamistegevust;

      2.3.5. täidab liikmete vastastikust abistamist ja omavahelist koostööd korraldavat funktsiooni.

3. Liikmed

   3.1 Ühingu liikmeks võib olla iga juriidiline või füüsiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab

          ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja ja tasuma ja liikmemaksu.

   3.2. Ühingu liikmeks vastu võtmise otsustab ühingu juhatus. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega avalduse esitamisele järgneval juhatuse

          koosolekul.

   3.3 Liikmemaksu tasumise korra ja suuruse kehtestab üldkoosolek.

   3.4. Ühingu liikmed võivad ühingu liikmeskonnast lahkuda ühingu juhatusele esitatava avalduse alusel. Lahkumise küsimuse ja

          võimalikud varalised nõuded võtab juhatus arutlusele avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul.

   3.5 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata:

      3.5.1 Juhul, kui tema tegevus on vastuolus ühingu põhikirjaga või kahjustab ühingu mainet või nime;

      3.5.2. Juhul kui liige ei täida põhikirja või ühingu juhatuse või üldkoosoleku otsuseid;

      3.5.3. Kui liige ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale;

      3.5.4. Kui liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul.

   3.6. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel , tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest.

   3.7 Liikmel on õigus saada ühingu tegevuse kohta igakülgset informatsiooni ja teha ettepanekuid ühingu tegevusteks ja

         eesmärkide saavutamiseks.

   3.8. Ühingu liikmetel on õigus:

      3.8.1. Osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

      3.8.2. Osaleda ühingu tegevuses;

      3.8.3. Valida ja olla valitud ühingu juhatusse ja kontrollorganisse;

      3.8.4. Esitada ettepanekuid ja saada teavet ühingu juhatuse  ja kontrollorgani tegevuse kohta;

      3.8.5. Ühingust välja astuda;

   3.9. Ühingu liige on kohustatud:

      3.9.1. järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid; mittetulundusühenduste eetikakoodeksit;

      3.9.2. osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi.

4. Struktuur ja juhtimine

   4.1. Ühingu juhtimis- ja kontrollorganid on:

      4.1.1. Üldkoosolek,

      4.1.2. Juhatus.

 

5. Üldkoosolek

   5.1. Ühingu üldkoosolek on pädev otsustama ja lahendama kõiki ühingu tegevusega seotud küsimusi.

   5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

      5.2.1. Ühingu põhikirja kinnitamine ja muutmine;

      5.2.2. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmine;

      5.2.3. strateegia kindlaksmääramine;

      5.2.4. majandusaasta aruande;

      5.2.5. juhatuse liikmete ning vajadusel revisjonikomisjoni liikmete määramine ning juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine ning

                tagasikutsumine;

      5.2.6. juhatuse liikme tasu määramine;

      5.2.7. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse määramine;

      5.2.8. ühingu liikme väljaarvamine;

      5.2.9. ühingu esindaja määramine;

      5.2.10. ühingu lõpetamise, reorganiseerimise, ühinemise või jagunemise otsustamine;

      5.2.11. Ühingu astumine teistesse ühingutesse ja väljaastumine teistest ühingutest.

   5.3. Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt 1 kord aastas ning selle kutsub kokku ühingu juhatus. Erakorralise koosoleku peab juhatus

         kokku kutsuma , kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.

   5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse liikmetele kirjalikult vähemalt 7 kalendripäeva ette.

   5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/3 ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekule ei ilmunud

          nõutav arv liikmeid, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga mitte varem kui 7 kalendripäeva pärast. Teist korda 

          kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata kokkutulnud liikmete arvust.

   5.6. Iga ühingu liige võib üldkoosolekul esindada kuni kahte ühingu liiget viimase kirjaliku volikirja alusel.

   5.7. Üldkoosolekul hääletamisel on liikmel üks hääl.

   5.8. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalenud liikmete ja põhieesmärgi muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

   5.9. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks üldkoosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu

          liikmed.

6. Juhatus

   6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, kuhu kuulub kaks kuni viis liiget.

   6.2. Ühingu juhatus valitakse ühingu üldkoosoleku poolt 3 aastaks. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda ühingu üldkoosolek.

   6.3. Ühingu juhatus valib endi hulgast ühingu juhatuse esimehe ja vajadusel aseesimehe.

   6.4. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes.

   6.5. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või aseesimees või põhjust ära näidates 1/3 juhatuse liikmetest.

   6.6. Ühingu juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

   6.7. Juhatus on otsustusvõimeline kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on 

          vajalik kohal viibinud liikmete poolthäälte enamus. Võrdsete häälte korral on otsustav juhatuse esimehe hääl.

   6.8. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu

          tegemist, temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist ühingu poolt.

   6.9. Juhatus võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

   6.10. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:

      6.10.1. juhatuse esimehe ja vajadusel asetäitja valimine;

      6.10.2. ühingu tegevuse korraldamine;

      6.10.3. ühingu liikmete ja liikmemaksude arvestuse pidamise korraldamine;

      6.10.4. uute liikmete vastuvõtmine;

      6.10.5. ühingu tegevuskava, strateegia koostamise korraldamine;

      6.10.6. raamatupidamise korraldamine ning majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;

      6.10.7. koostöölepingute sõlmimine;

      6.10.8. põhivara soetamine, laenude võtmine, vara pantimine, rentimine jm tehingute tegemine vastavalt üldkoosoleku otsusele;

      6.10.9. töötajate tööle võtmine ja töölt vabastamine ning neile pädevuse, nõuete ja töötasu kehtestamine;

      6.10.10. üldkoosoleku materjalide ettevalmistamise korraldamine;

      6.10.11. Juhatus peab ühingu liikmetele andma vajalikku teavet ühingu juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande;

      6.10.12. muude küsimuste otsustamine, mis esitatakse ühingu juhatusele arutamiseks ühingu üldkoosoleku või juhatuse esimehe

                    poolt.

   6.11. Ühingu juhatus moodustab vajaduse korral alatisi või ajutisi töögruppe, toimkondi ning komisjone spetsiifilist küsimuste

            arutamiseks ja ette valmistamiseks, konkursside korraldamiseks, võib kutsuda nende töös osalema eksperte ja spetsialiste

            väljastpoolt ühingu liikmeskonda.

7. Järelevalve

   7.1. Ühingu kontrollorganiks on revisjonikomisjon, mis on 1 kuni kolme 3 liikmeline ning mille vajaduse ja liikmete arvu otsustab

          üldkoosolek.

 

8. Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

   8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

   8.2. Ühinemise või  jagunemise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul

          osalenud või esindatud liikmetest.

   8.3. Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse likvideerimismenetluse käigus, pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle

          tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud ja samade põhikirjaliste eesmärkidega tegutsevale mittetulundusühingule,

          sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

Põhikiri on kinnitatud ühingu üldkoosolekul 16. juunil 2016.

 

   

 

Search